Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: Wojtek

Powitanie

Witaj na stronie firmy ComPil - Usługi informatyczne.
Poniżej przedstawiamy najnowsze zmiany i aktualizacje programu FIRMEN autorstwa naszej firmy.

Aktualizacja do wersji 33.12

2023.12.20

 

KARTY WYNAGRODZEŃ

 • MF opublikowało nowe wzory deklaracji PIT-11(29), PIT-4R(13) oraz PIT-8AR(13) za 2023 rok. Zasadniczo zmienił się sposób ich wypełniania oraz przesyłania w porównaniu do lat poprzednich. Interaktywne druki tych deklaracji w formacie PDF nie są już dostępne.

  W programie FIRMEN, po wybraniu polecenia wydruku odpowiedniej deklaracji, pokaże się informacja o ścieżce do pliku XML, w którym została zapisana zawartość tworzonej deklaracji. Następnie pojawi się pytanie: "Czy uruchomić stronę wysyłki formularzy PIT". Odpowiedź "TAK" spowoduje otwarcie formularza on-line właściwej deklaracji. Program FIRMEN przejdzie w tryb oczekiwania na odczytanie i zapisanie numeru referencyjnego.
  W górnej części formularza znajduje się przycisk "Importuj plik XML". Po jego kliknięciu należy wskazać właściwy plik, zgodnie z wcześniejszą informacją o położeniu tego pliku. Plik z zawartością deklaracji zostanie zaimportowany do widocznego formularza. Po imporcie w górnej części formularza wyświetli się informacja o wykonanym imporcie lub o wykrytych błędach. Po poprawnym wykonaniu importu właściwe pola deklaracji zostaną wypełnione automatycznie. W dolnej części formularza znajdują się trzy przyciski: "Akceptuj i wyślij", "Sprawdź" i "Podgląd". Klikając "Podgląd" możemy zobaczyć zawartość deklaracji w formacie przypominającym wcześniej stosowane formularze interaktywne PDF.
  Niestety, MF nie przewidziało możliwości wydruku takiego formularza przed  jego podpisaniem i wysyłką. Klikając "Akceptuj i wyślij" mamy możliwość podpisania dokumentu przez wprowadzenie danych autoryzacyjnych lub użycie podpisu kwalifikowanego. Podpisywanie i wysyłka przebiega w sposób bardzo podobny do wysyłki    plików JPK.

  Po podpisaniu i wysłaniu pliku z deklaracją otrzymamy numer referencyjny, który koniecznie trzeba zapisać wybierając opcję "kopiuj do schowka" i klikając Ctrl-V na otwartym FIRMENIE. Klawisz ENTER zapisze numer referencyjny. W dowolnym momencie można na tej podstawie pobrać UPO, wybierając właściwą opcję z menu. Zalecamy również skorzystanie z funkcji "Zapisz numer do pliku", widocznej na formularzu. Plik z numerem referencyjnym zostanie wyedy zapisany do pliku na dysku komputera, co zabiepieczy go przed ewentualną utratą.

  Numer referencyjny jest niezbędny do pobrania UPO. W wypadku jego utraty nie będzie możliwości pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Aktualizacja do wersji 33.8

2023.08.05

 

RYCZAŁT - EWIDENCJA PRZYCHODÓW

 • Dodano wydruk zestawienia rocznego zawierający sumy przychodów z poszczególnych miesięcy z podsumowaniem.

Aktualizacja do wersji 33.07.1

2023.07.10


POSZERZENIE POLA NA NUMER DOKUMENTU

 • Dla rejerstrów zakupów i sprzedaży poszerzono pola zawierające numer  wprowadzanego dokumentu z 25 do 40 znaków.

Aktualizacja do wersji 33.3

2023.03.25


ODLICZANIE ZDROWOTNEGO DLA PODATKU LINIOWEGO

 • W opcji KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW -> OBLICZENIA I WYDRUKI BIEŻĄCE ->KONFIGURACJA, pozycja "Odliczać składki zdrowotne", dodano możliwość samodzielnego wprowadzania kwot, które mają być odliczone od podstawy opodatkowania. Program ogranicza sumę tych odpisów do kwoty maksymalnej, dopuszcalnej w danym roku.
  Kwota odliczeń nie może również przekroczyć dochodu od poczatku roku.

Aktualizacja do wersji 33.0

2022.12.22  -  Wersja programu na rok 2023


WYLICZANIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ     

 • Wprowadzono mechanizm wyliczania składki zdrowotnej za styczeń w oparciu o dane z grudnia i listopada roku ubiegłego. Dodano możliwość zmiany podstawy wyliczania składki zdrowotnej przy wyliczaniu podatku dochodowego. Aby to uaktywnić należy wcisnąć ENTER na polu podstawy składki zdrowotnej.


UMOWY-ZLECENIA

 • Dodano możliwość wprowadzenia kwoty wolnej od podatku dla zleceniobiorców, którzy zdecydują sie na zaniechanie poboru podatku do wysokości kwoty wolnej i powiadomią o tym pracodawcę.

 

EWIDENCJA PRZYCHODÓW (RYCZAŁT) -> ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY

 • W czasie obliczania składki zdrowotnej za miesiąc styczeń 2023 roku należy "ręcznie" uzupełić wysokość składki zdrowotnej do odliczenia wynikającą z rozliczenia grudnia 2022 roku. Aby to zrobić należy użyć klawisza ENTER i wypełnić odpowiednie pola. Procedura ręcznego uzupełniania składki do odliczenia działa tylko podczas edycji danych styczniowych.
  UWAGA! Przed przystąpieniem do oblicznia podatku ryczałtowego oraz wysokości odliczeń składki zdrowotnej od podatku należy odpowiednio skonfigurować sposób naliczania i odliczania ubezpieczenia zdrowotnego poprzez opcję EWIDENCJA PRZYCHODÓW (RYCZAŁT) -> OBLICZENIA I WYDRUKI BIEŻĄCE -> KONFIGURACJA.


ODLICZANIE ZDROWOTNEGO DLA PODATKU LINIOWEGO   

 • Udostępniono możliwość zaniechania odliczenia składki zdrowotnej dla podatnika będącego na podatku liniowym. Informację tą wprowadza się w danych wspólnika. W miesiącu styczniu można wprowadzić kwotę odliczenia składki zdrowotnej, za grudzień poprzedniego roku, w trakcie wyliczania podatku dochodowego.
  (pozycja 27 - Możliwe do odliczenia składki zdrowotne).

Aktualizacja do wersji 32.12

2022-12-10

 

WYLICZANIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ

 • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w art. 81 ust. 2c pkt. 3) określa, że dochód jest wyliczany w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak wyliczony dochód pomniejszany jest o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające.
  W programie dodano możliwość traktowania straty w poszczególnych sumowanych miesiącach jako zero. Można to zmienić w konfiguracji (KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW -> OBLICZENIA I WYDRUKI BIEŻĄCE ->KONFIGURACJA).
  Należy jednak pamiętać, że liczenie w ten sposób umniejsza podstawę zdrowotnego o stratę liczoną dwukrotnie. Raz strata umniejsza dochód liczony według ustawy o podatku dochodowym. Ponieważ kwota odliczana od tego dochodu nie uwzględnia strat, jest ona powiększona o te straty. Tym samym umniejsza dochód o powiększoną kwotę.
  Wydaje się, że nie jest to zamysłem ustawodawcy i może generować w rozliczeniu rocznym niedopłatę składki zdrowotnej.
- WYLICZANIE SKťADKI ZDROWOTNEJ
     Ustawa o ˜wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ˜rodk˘w
     publicznych w art. 81 ust. 2c pkt. 3) okre˜la, ľe doch˘d jest wyliczany
     w oparciu o ustaw© o podatku dochodowym od os˘b fizycznych. Tak wyliczony
     doch˘d pomniejszany jest o sum© dochod˘w ustalonych za miesiĄce
     poprzedzajĄce.
      W programie dodano moľliwo˜† traktowania straty w poszczeg˘lnych
     sumowanych miesiĄcach jako zero. Moľna to zmieni† w konfiguracji
     (KSI¨GA PRZYCHODŕW I ROZCHODŕW -> OBLICZENIA I WYDRUKI BIE˝¤CE ->
     KONFIGURACJA).
      Naleľy jednak pami©ta†, ľe liczenie w ten spos˘b umniejsza podstaw©
     zdrowotnego o strat© liczonĄ dwukrotnie. Raz strata umniejsza doch˘d
     liczony wedˆug ustawy o podatku dochodowym. Poniewaľ kwota odliczana od
     tego dochodu nie uwzgl©dnia strat, jest ona powi©kszona o te straty. Tym
     samym umniejsza doch˘d o powi©kszonĄ kwot©. Wydaje si©, ľe nie jest to
     zamysˆem ustawodawcy i moľe generowa† w rozliczeniu rocznym niedopˆat©
     skˆadki zdrowotnej.

Aktualizacja do wersji 32.11

2022.11.25

 

WYNAGRODZENIA

 • Wprowadzono nowe e-deklaracje PIT-11(29), PIT-4R(12) oraz PIT-8AR(12) obowiązujące przy rozliczeniach podatku od wynagrodzeń za 2022 rok.

 

SPRZEDAŻ - drukowanie dokumentów sprzedaży.

 • Wprowadzono możliwość wydruku pod fakturą zestawienia niezapłaconych dokumentów sprzedaży dla kontrahenta występującego na fakturze.
  Aktywowanie dodatkowego wydruku można ustawić poprzez:
  SPRZEDAŻ -> KONFIGURACJA -> Pod wydrukiem faktury dodać wykaz zaległości płatniczych.
  Istnieje możliwość wyboru trzech opcji:  "NIE", "PYTAJ gdy są", "ZAWSZE gdy są".

 

Aktualizacja do wersji 32.07.3

2022.07.21


WYNAGRODZENIA -> KARTY PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW -> OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ -> OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE

 • Dla składek na ubezpieczenie zdrowotne osób współpracujących rozliczanych od sierpnia 2022 roku zmieniono podstawę ich naliczania, którą stanowi kwota odpowiadająca 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Aktualizacja do wersji 32.07.2

2022.07.15

 

EWIDENCJA PRZYCHODÓW (RYCZAŁT)

 

 • W opcji OBLICZENIA I WYDRUKI BIEŻĄCE dodano możliwość konfiguracji sposobu naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wybranie i ustawienie odpowiedniej pozycji w menu KONFIGURACJA pozwala na:
  - wyłączenie lub włączenie obliczania składek zdrowotnych,
  - ustawienie stałego procentu podstawy lub obliczanie procentu podstawy na podstawie wysokości przychodu od początku roku,
  - wyłączenie lub włączenie odliczania od przychodu pomniejszonego o składki społeczne, 50% zaliczek na ubezpieczenie zdrowotne.

  Podczas przeglądanie tabeli składek zdrowotnych w linii statusowej będzie widoczny klawisz F2 przy pomocy którego można:
  - zmienić lub ustawić procent podstawy ub.zdrowotnego na 60%, 100% lub 180%, jeżeli w konfiguracji ustawiono stały procent podstawy,
  - wymusić ponowne obliczenie wysokości składek na podstawie wielkości przychodu.

Aktualizacja do wersji 32.071

2022.07.06

 

ODLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ W PODATKU LINIOWYM.

 • Wprowadzono możliwość odliczania składki zdrowotnej na podstawie faktycznie wpłaconych kwot. W tym celu utworzona została tabela WYSOKOŚĆ NALICZONEJ SKŁADKI ZDROWOTNEJ, podobna do tabeli wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy. Aby uaktywnić funkcję należy w opcji KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW -> OBLICZENIA I WYDRUKI BIEŻĄCE -> KONFIGURACJA ustawić "Czy wyświetlać zestawienie składek zdrowotnych" na "TAK". Opcja daje możliwość wprowadzania wpłat składek zdrowotnych. Standardowo można wprowadzić tylko jedną wpłatę dotyczącą wybranego     miesiąca. Podobnie jak w przypadku zaliczek na podatek, można to rozszerzyć do pięciu pozycji (opcja "Rozszerzone zestawienie wpłat składek zdrowotnych" na "TAK"). Po uaktywnieniu pozycji "Odliczać jedynie FAKTYCZNIE zapłacone składki zdrowotne", program ograniczy odpisy składek zdrowotnych wyłącznie do wpłaconych kwot, pobranych z tabeli wpłat. W tym ostatnim przypadku tabela pojawia się zarówno przed wyliczeniem podatku liniowego jak i po jego wyliczeniu. Bez tej opcji tabela pojawia się tylko po zakończeniu liczenia zaliczki na podatek dochodowy. Przy pierwszym uruchomieniu opcji program zapyta się, czy wyliczone składki zdrowotne potraktować jako zapłacone i stosownie uzupełni tabelę.

 

ODLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁALNOŚCI OPODATKOWANEJ RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH.

 • Mechanizm odliczania od przychodu połowy zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne został rozszerzony o możliwość edycji wysokości kwot ubezpieczenia zdrowotnego rzeczywiście wpłaconych do ZUS. Zgodnie z ustawą POLSKI ŁAD 2.0, od przychodu można odliczyć połowę ZAPŁACONYCH składek. Po wywołaniu opcji ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY zostanie wyświetlona tabela zawierająca zestawienie składek na ubezpieczenie zdrowotne. W kolumnie "Kwota wpłacona do ZUS" będą widoczne kwoty równe wysokości automatycznie wyliczonych składek z kolumny "Wysokość składki". Wysokość wpłat dokonanych w poszczególnych miesiącach można zmienić wciskając klawisz Enter. W wypadku zmiany wysokości kwoty wpłaconej w którymś z miesięcy, program ponownie przeliczy kwotę do odliczenia i zapisze ją w kolumnie "Składka zdrowotna odliczona". Jeżeli zajdzie taka konieczność, wysokość odliczenia zostanie ograniczona do wysokości przychodu w rozliczanym miesiącu podatkowym, lub połowy składek naliczonych do miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczany. W takim wypadku nierozliczona wysokość zapłaconych składek zostanie rozliczona w miesiącu w którym kwota przychodu wystarczy na pokrycie połowy składek zapłaconych. Zapis zostanie wykonany w wierszu określającym aktualny miesiąc podatkowy. O tę kwotę zostanie pomniejszony przychód z tego miesiąca, co będzie uwidocznione w następnej tabeli ukazującej odliczenia od przychodu. Jeżeli wszystkie składki zdrowotne zostały zapłacone w terminie nie ma potrzeby edycji wpłaconych kwot.

Aktualizacja do wersji 32.06

2022.06.17


ZMIANY OD LIPCA 2022 WPROWADZONE PRZEZ POLSKI ŁAD 2.0.


WYNAGRODZENIA

 • wprowadzono nową skalę podatkową obowiązującą od 1 lipca 2022,
 • wyłączono obliczanie zaliczek wg. zasad z 2021 roku i związane z tym ewentualne korygowanie podatku za rok 2022,
 • wyłączono obliczanie Ulgi Dla Klasy Średniej i uwzględnianie jej podczas obliczania podatku od wynagrodzeń i składki zdrowotnej.

  Opisane wyżej zmiany zostaną przez program zastosowane dla wynagrodzeń,   których miesiącem wypłaty będzie lipiec 2022 oraz miesiące następne.   Dla wynagrodzeń wypłacanych od stycznia do 30 czerwca 2022 obliczanie   podatków oraz składek ZUS będzie się odbywać według zasad POLSKIEGO ŁADU obowiązujących w tym okresie.


PODATKI

 • Wprowadzenie 12% skali podatkowej dla pierwszego progu podatkowego, liczonej od czerwca lub drugiego kwartału.
 • Możliwość zmiany sposobu rozliczania podatku osób prowadzących działalność samodzielnie lub będących wspólnikami spółki cywilnej z liniowego na zasady ogólne. Zmiany tej dokonuje się w trakcie edycji danych podmiotu gospodarczego (opcja PODMIOT GOSPODARCZY, klawisz F2) po dotarciu do pozycji DANE OSOBOWE UDZIAŁOWCÓW FIRMY. Można tego dokonać wyłącznie przy otwartym miesiącu lipcu.
  Wyliczenia, dla rozliczeń miesięcznych od stycznia do maja oraz dla rozliczeń kwartalnych za pierwszy kwartał, pozostają bez zmian.
 • Możliwość zmiany sposobu rozliczania podatku dochodowego osób prowadzących działalność indywidualnie lub w formie spółki cywilnej z ryczałtu na zasady ogólne. Zgodnie z przepisami ustawy POLSKI ŁAD 2.0, zmiany sposobu rozliczania można dokonać po zamknięciu czerwca i przed wprowadzeniem jakichkolwiek zapisów z lipcową datą obowiązku podatkowego. Po zamknięciu i rozliczeniu czerwca, należy zamknąć i rozliczyć rok 2022 na zasadach takich jak zamknięcie roku na koniec grudnia. Jeżeli w programie jest prowadzony magazyn, należy pamiętać o przeprowadzeniu remanentu na dzień 30 czerwca 2022 roku. Po wykonaniu w/w czynności program automatycznie przestawi się na rozliczanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych od dnia 1 lipca 2022 roku.
  Zarchiwizowane dane od stycznia do czerwca można przeglądać poprzez wywołanie OBSŁUGA ZBIORÓW -> PRZEGLĄDANIE ARCHIWUM -> RYCZAŁT DO 30 CZERWCA 2022.

 

ODLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ W PODATKU LINIOWYM.

 • Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 30c ust. 2 ustawy o PIT przedsiębiorcy mają prawo pomniejszyć dochód o składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w danym roku podatkowym z tytułu prowadzonej działalności. Limit odliczenia składki zdrowotnej przy podatku liniowym w trakcie roku nie może przekroczyć 8700 zł. Program pomniejsza dochodu do opodatkowania o zapłacone i nieodliczone składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku rozliczeń podatku w formie liniowej, pilnując jednocześnie wyznaczonego limitu odliczeń.


ODLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁALNOŚCI OPODATKOWANEJ RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH.

 • Nowelizacja ustawy POLSKI ŁAD 2.0 wprowadziła możliwość odliczenia od przychodu 50% zapłaconej składki zdrowotnej. Zgodnie z ustawą, w programie wprowadzono tę możliwość od rozliczenia za czerwien 2022. Podczas rozliczania czerwca 2022, przychód zostanie pomniejszony o 50% sumy zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia do maja. W następnych miesiącach program będzie odliczał od przychodu połowę składki obliczonej za miesiąc poprzedni.
 • Opisywaną funkcję można wyłączyć (lub włączyć) wybierając EWIDENCJA PRZYCHODÓW (RYCZAŁT) -> OBLICZENIA I WYDRUKI BIEŻĄCE -> KONFIGURACJA -> Pomniejszaj przychód o 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Wygenerowano w sekund: 0.06
343,173 unikalne wizyty